CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Dự án: “Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí (giai đoạn 1)” – Xây dựng, cung cấp và lắp đặt 18 trạm Quan trắc tự động không khí xung quanh full chỉ tiêu theo Quy định trải dài trên 16 tỉnh thành.

Toàn bộ thiết bị của Trạm Quan trắc không khí xung quanh được tích hợp đồng bộ của hãng Thermo Scientific – Mỹ, kèm theo thiết bị lấy mẫu thuỷ ngân lắng đọng ướt và đo VOC:

  • Thông số quan trắc: PM10&PM2.5, CO, O3, Nox, SO2, VOC
  • Thông số khí tượng: Nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, tốc độ gió, áp suất khí quyển, bức xạ mặt trời

Bộ TN&MT rất quan tâm và chú trọng tới công tác Giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tại Việt Nam, góp phần mở rộng mạng lưới quan trắc môi trường tự động của Quốc gia, giúp ngành chức năng thuận lợi theo dõi, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải đồng thời công bố cho người dân về tình hình chất lượng không khí đang diễn ra.

Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân trên cả nước.