Thông Tư 10/2021/TT-BTNMT Quy Định Về Trạm Quan Trắc Không Khí Xung Quanh

Khong khi xq

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Theo Điều 45, Chương X, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định: Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định mới về quan trắc chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục vừa được ban hành vào ngày 30 tháng 06 năm 2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/08/2021. Đồng nghĩa […]

Thông Tư 10/2021/TT-BTNMT Quy Định Thiết Bị Datalogger

Dlogger TT10 scaled 1

THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NHẬN, TRUYỀN VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU (DATALOGGER) TẠI CÁC TRẠM, HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ DỘNG, LIÊN TỤC Thay thế cho Thông tư 24/2017/TT-BTNMT sẽ hết hiệu lực kể từ ngày TT10/2021/TT-BTNMT có hiệu lực (16/8/2021). Theo chương VIII , điều 39 trong […]