Những Điểm Mới Thay Đổi Giữa Thông Tư 24/2017/TT-BTNMT & Thông Tư 10/2021/TT-BTNMT Về Trạm Nước Thải

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Theo Điều 45, Chương X, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định:

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định mới về quan trắc nước thải môi trường tự động vừa được ban hành vào ngày 30 tháng 06 năm 2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/08/2021.

Đồng nghĩa với việc thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thut quan trc môi trường và Chương III, Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hin trng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và qun lý số liu quan trắc môi trường bắt đầu hết hiệu lực kể từ khi thông tư 10/2021/TT-BTNMT có hiệu lực.

Theo Điều 46, Chương X, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định:

Các phương pháp, kỹ thut quan trắc đã được chng nhn trong các Giy chng nhận đủ điều kin hoạt động dch vụ quan trắc môi trường được tiếp tc sử dng cho ti khi Giy chng nhn hết hiu lực.

Các trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục (quy định ti Khoản 1, Điều 29, Thông tư này) đã được đầu tư vận hành trước thời điểm Thông tư 10/2021/TT-BTNMT có hiệu lực, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Thông tư này được tiếp tục sử dụng trong thời gian 24 tháng, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Như vậy sau 24 tháng kể từ ngày Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định mới về quan trắc môi trường tự động 2021 có hiệu lực, các thiết bị quan trắc môi trường tự động phải được nâng cấp, thay thế để đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của Thông tư này.

CadStation 1

 

NHỮNG ĐIỂM MỚI THAY ĐỔI GIỮA THÔNG TƯ 24/2017/TT-BTNMT & THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Nhằm giúp Quý vị hiểu rõ hơn về Luật Quan trắc môi trường 2021, Deahan Group xin được gửi đến anh/chị nội dung những điểm mới thay đổi giữa Thông tư 24/2017/TT-BTNMT và Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định về trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục như sau:

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 34, Chương VII Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định:

Đặc tính của thiết bị quan trắc có thể lựa chọn áp dụng độ chính xác theo giá trị đọc hoặc độ chính xác theo khoảng đo.

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 34, Chương VII Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định:

Thiết bị quan trắc tự động phải có ít nhất 01 khoảng đo có khả năng đo được giá trị ≥ 3 lần của giá trị giới hạn quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được áp dụng cho cơ sở (trừ thông số nhiệt độ và pH).

Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 34, Chương VII Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định:

Chất chuẩn phải đáp ứng tối thiểu 01 điểm nồng độ trong dải đo của từng thiết bị tương ứng với từng thông số được quy định (trừ thông số nhiệt độ và lưu lượng)

Theo Điểm b,Khoản 5, Điều 35, Chương VII Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định:

Trong thời gian thiết bị quan trắc tự động ngừng hoạt động từ 48 tiếng trở lên, chủ cơ sở phải thực hiện quan trắc tối thiểu 01 lần/ngày đối với các thông số không được đo đạc bằng thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục cho tới khi thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục hoạt động trở lại. Kết quả quan trắc phải được lưu giữ và gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, không còn yêu cầu khoảng cách từ nhà trạm đến điểm lấy mẫu 20 mét như Thông tư 24/2017/TT-BTNMT cũ yêu cầu.

IMG 5473 2 scaled 1

Quý Doanh nghiệp đang có nhu cầu “kiểm tra sức khỏe” hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục hiện có đang đạt chuẩn hay chuẩn bị lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục đáp ứng hoàn toàn theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí về những lưu ý khi lựa chọn đơn vị lắp đặt.

eZy Watermark 22 05 2021 07 27 24PM