TRẠM QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNG QUANH LÀ GÌ?

Quan trắc không khí xung quanh là việc xác định mức độ ô nhiễm môi trường đến sức khỏe cộng đồng. Đánh giá chính xác hơn về chất lượng môi trường không khí theo thời gian và không gian. Ngoài ra có thể cảnh báo ô nhiểm môi trường không khí kịp thời.

THIẾT KẾ CỦA TRẠM QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNG QUANH?

Với lợi thế có đội ngũ kỹ sư dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, DEAHAN thiết kế trạm quan trắc không khí xung quanh gồm các hạng mục sau:

  1. Hệ thống đo, phân tích chất lượng không khí và xử lý số liệu
  2. Hệ thống thu thập, truyền nhận dữ liệu
  3. Hệ thống giám sát số liệu tại trung tâm

CÁC THÔNG SỐ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNG QUANH CẦN QUAN TRẮC THEO THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, có hiệu lực ngày 16, tháng 8, năm 2021 bổ sung trạm quan trắc không khí xung quanh tự động, liên tục. Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 30, Chương VI Thông tư này quy định nhóm những thông số tối thiểu đối với các trạm chất lượng không khí nhằm công bố thông tin chỉ số chất lượng không khí gồm có:

  • Bụi PM2,5
  • Ôzôn (O3)
  • Và một trong ba thông số nitơ đioxit (NO2), lưu huỳnh đioxit (SO2), cacbon monoxit (CO)

Ngoài ra, theo Điiểm b, Khoản 1, Điều 30, Chương VI mở rộng thêm nhóm các thông số khác : bụi tổng (TSP), bụi PM10, bụi PM1, benzen(C6H6), toluen (C7H8), ethyl benzen (C8H10), xylen (C8H10), metan (CH4) và các thông số độc hại khác. Thùy theo mục tiêu quan trắc và đặc điểm khu vực quan trắc để lựa chọn.

(hình ảnh minh họa)

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: (+84) 886 28 28 28 để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết thêm.